People Research Students

Qianwen XU

Qianwen Xu

PhD Candidate

Research Topics: 3D Printing, Microfluidics

Zheng Wenjia

Zheng Wenjia

PhD Student

Research Topics: Sensor development for molding process